FORENINGEN RIDDERRENNETS VEDTEKTER (endret 24.11.2015)

 1. NAVN OG VERDIER

1.1 Organisasjonens navn er «Foreningen Ridderrennet»

1.2 Foreningen er medlemsbasert, selveiende og frittstående

1.3 Visjonen er «Å gjøre det umulige mulig»

1.4 Virksomheten bygger på Erling Stordals filosofi og verdier

1.5 Foreningen skal skape glede og engasjement

1.6 Foreningen skal bygge sin virksomhet på likeverd, respekt og frivillighet

2. FORMÅL

2.1 Foreningen Ridderrennets formål er å være arrangør av Ridderuka/Ridderrennet og Barnas Ridderuke/Barnas Ridderrenn og andre tilknyttede aktiviteter. Dette innebærer blant annet:

 • Deltakelsen skal være et attraktivt valg for syns – og bevegelseshemmede; sportslig, sosialt og økonomisk.
 • At alle de positive effektene av tilrettelagt fysisk aktivitet over for befolkningen, media og beslutningstagere
 • At deltakelsen skal bidra til å senke tersklene for funksjonshemmedes deltakelse i fysisk aktivitet gjennom et livsløp

 3. MEDLEMMER

3.1 Enkeltpersoner, foreninger/organisasjoner og bedrifter kan bli medlem i foreningen.

3.2 Medlemskap tegnes for ett år av gangen. Medlemskap for medlemsåret som ikke er innbetalt innen 15. oktober avsluttes automatisk.

3.3 For å ha stemmerett og være valgbar på generalforsamlingen må medlemmet ha fylt 15 år, være personlig medlem, tatt opp som medlem og ha betalt medlemskontingenten innen 15. oktober det året generalforsamlingen avholdes.

3.4Det forventes av medlemmene å være lojale i forhold til foreningens vedtekter, formål, verdier og filosofi.

 4. GENERALFORSAMLINGEN

4.1 Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet

4.2 Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av november hvert år.

4.3 Innkomne forslag skal være foreningen Ridderrennet i hende innen 15. oktober.

4.4 Generalforsamlingen innkalles av styret med minimum åtte ukers varsel direkte til medlemmene evt. på annen forsvarlig måte, herunder på foreningens nettside. Styrets årsberetning, foreningens konsoliderte regnskaper og budsjettforslag for kommende regnskapsår (1. september – 31.august), revisors beretning samt forslag til medlemskontingent, skal være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før generalforsamlingen.

4.5 Hvert personlige medlemskap har en stemme. Se paragraf 3.3. Det kan ikke avgis stemme ved fullmakt.

4.6 Generalforsamlingens oppgaver:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å underskrive protokoll,
 4. Behandle foreningens årsberetning
 5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingenten
 8. Vedta foreningens budsjett
 9. Foreta følgende valg:

Valg av styreleder *

Valg av styremedlemmer*

Valg av revisor

Valg av medlemmer til valgkomiteen

* Foreningens styre skal bestå av 10 medlemmer, derav en styreleder. Styrets leder og styremedlemmer velges for en funksjonstid på to år av gangen. Fem av styremedlemmene er på valg hvert år. Hvert år velges det minst ett nytt styremedlem.

 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

5.1  Ekstraordinær generalforsamling kan berammes når halvparten av styret eller når minst ¼ av medlemmene ønsker det. Innkalling til møtet skjer med seks ukers varsel.

6. FORENINGENS STYRE

6.1 Foreningen ledes og forpliktes av styret, som skal bestå av 10 medlemmer.  Styret er foreningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

6.2 Styret skal:

 • Fremme foreningen Ridderrennets formål og verdier
 • Iverksette generalforsamlingens vedtekter og vedtak
 • Påse at foreningens midler brukes og forvaltes på en ansvarlig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på generalforsamlingen
 • Sørge for at foreningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps – og budsjettfunksjonene samt forsvarlig økonomistyring
 • Representere foreningen utad
 • Holde møte når styreleder eller minst 4 styremedlemmer ønsker det, minimum 4 ganger i året.
 • Leder og generalsekretær skal sende ut sakliste og sakspapirer senest en uke før styremøtene
 • Behandle alle skriftlige innkomne forslag og føre protokoll over alle forhandlinger og beslutninger.
 • Invitere medlemmer og andre til sine møter etter behov.
 • Holde kontakt med institusjoner som har interesse for foreningens arbeid.
 • Nedsette arbeidskomiteer etter behov. Disse er bare ansvarlig overfor styret.
 • Styret ansetter generalsekretær

6.3 Styret er beslutningsdyktig når minst 5 styremedlemmer er til stede.

Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

6.4 Går styrelederen av i en valgperiode, skal nestleder fungere som styrets leder fram til ordinær generalforsamling.

7. VALGKOMITÈ

7.1 Generalforsamlingen velger en valgkomite på tre medlemmer og ett varamedlem. De ordinære medlemmene konstituerer seg selv. Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. Styret påser at valg-komiteèn konstitueres før Ridderuka.

7.2 Valgkomiteèn skal holde styret orientert om utarbeidelsen av sine forslag, og skal fremlegge sin innstilling og begrunnelse for denne på styremøtet senest 15. oktober.

8. VEDTEKTSENDRING

8.1 Vedtektsendringer fattes av generalforsamlingen ved 2/3-dels flertall av de fremmøtte.

9. OPPLØSNING

9.1 Forslag til oppløsning av foreningen må være styret i hende innen 30. september. For vedtak kreves høring blant medlemmene før behandling i ordinær generalforsamling der det må vedtas med ¾ flertall. Innen 3 måneder skal en ekstraordinær generalforsamling med ¾ flertall av de frammøtte fatte endelig oppløsningsvedtak.

9.2 Oppløsningsvedtaket skal også fastsette disponeringen av foreningens midler. Generalforsamlingen velger et avviklingsstyre som skal stå for gjennomføringen av oppløsningsvedtaket. Forvaltningen av foreningens midler skal på forsvarlig vis bli forvaltet i tråd med foreningen Ridderrennets formålsparagraf