1. Visjon – Å gjøre det ”umulige” mulig!

Foreningen Ridderrennet (RR) sin virksomhet bygger på Erling Stordahl sine verdier og visjoner og hans livsfilosofi om at – ”det går alltid en vei fra mørke til lyset”

RR skal vise hva som er mulig – til tross for funksjonsnedsettelser. Virksomheten vår skal hjelpe den enkelte til å se muligheter, møte utfordringer og sprenge grenser.

RR skal være en inspirasjon til utvikling av fysiske, sosiale og mentale egenskaper og ferdigheter, og en felles opplevelse i natur og idrett der en lever opp til Erling Stordahls motto: ”Bygg din kropp og lær å se med tankene”

”det går alltid en vei fra mørke til lyset”

Erling Stordahl

2. Formål

Foreningen Ridderrennet er en selveiende og frittstående medlemsorganisasjon, der enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter kan være medlemmer.

Foreningen Ridderrennet er arrangør av Ridderuken/Ridderrennet og Barnas Ridderuke/Barnas Ridderrenn.

Deltakelse i Ridderarrangementene skal være et attraktivt valg for syns – og bevegelseshemmede; sportslig, sosialt og økonomisk.

Arrangementene skal synliggjøre alle de positive effektene av tilrettelagt fysisk aktivitet over for befolkningen, media og beslutningstakere og senke tersklene for funksjonshemmedes deltakelse i fysisk aktivitet gjennom et livsløp.

 

 3. Verdier

Erling Stordahl uttalte i sin tid: «Det er en folkereisning som er målet! De som tror dette skal bli et stort sirkus i fjellet, tar feil. Vi ønsker ikke at Ridderrennet skal skli ut i sentimentalitet og veldedighet, selv om det for mange kan være fristende å slå over i slike baner!»

Aktivitetene våre skal preges av glede, mestring, naturopplevelser og sosialt felleskap.

Arrangementene skal preges av frivillighet, respekt, solidaritet og profesjonalitet.

Aktivitetene våre skal preges av glede, mestring, naturopplevelser og sosialt felleskap.

4. Ridderrennets høyeste beskytter

Det er en lang tradisjon med kongelig engasjement og deltakelse i Ridderuka til glede for mange. Våre verdier, vårt motto og Ridderarrangementene er godt forankret i Kongehuset i Norge. RRs høyeste beskytter er i dag Prinsesse Martha Louise

5. En organisasjon i utvikling

 • Å utvikle foreningens organisasjon og medlemsinnflytelse er viktig for å styrke formålet.
 • Foreningen ønsker å være en påvirker overfor offentlige myndigheter og andre for å styrke rammebetingelsene for økt fysisk aktivitet blant funksjonshemmede I samfunnet.

•Foreningen ønsker å være en påvirker overfor offentlige myndigheter og andre for å styrke rammebetingelsene for økt fysisk aktivitet blant funksjonshemmede I samfunnet.

 6. De to Ridderarrangementene

RRs kjernevirksomhet omfatter to årlige hovedarrangement/møteplasser:

 1. Ridderuka – Ridderrennet som holdes i mars/april hvert år
 2. Barnas Ridderuke som holdes i uke 3 hvert år

Barnas Ridderrenn/uke skal være en attraktiv årlig møteplass for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser i alderen 10 til 16 år, med fokus på grunnleggende skiferdighet, læring og mestring i skiaktivitet, sosiale aktiviteter og daglige gjøremål.

7. Mål og strategi for de to arrangementene

Mål for Ridderuka

Ridderruka skal være verdens mest attraktive vintersportsuke for mennesker med syns– og bevegelseshemninger og gi deltakerne sportslige utfordringer.

Strategi

 • Jobbe for at deltakerantallet i Ridderuka er minimum 400
 • Arbeide for kontinuerlig rekruttering av både førstegangsdeltakere og ungdom
 • Være attraktiv for publikum og ha en tydelig visuell profil i alle medier og på nett
 • Ha et forutsigbart og langsiktig økonomisk fundament
 • Kvaliteten på arrangementene skal være på høyeste nasjonale og internasjonale nivå
 • Kontinuerlig utvikle aktiviteter og tilbud
 • Bygge og videreutvikle nettverk og samarbeid med interesserte og relevante aktører

Mål for Barnas Ridderuke (BRU)Strategi

 • Barnas Ridderrenn/uke skal være en attraktiv årlig møteplass for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser i alderen 10 til 16 år, med fokus på grunnleggende skiferdighet, læring og mestring i skiaktivitet, sosiale aktiviteter og daglige gjøremål.
 • Alle barna skal ha kvalifiserte studenter, veiledere og ledsagere fra ulike utdanningsinstitusjoner
 • Deltakerne skal bo sammen med instruktørene og dele på daglige gjøremål og lære ferdigheter og bli selvstendige
 • Deltakerne skal følges opp både før og etter arrangementet
 • Det skal legge til rette for at deltagerne motiveres for fremtidig deltagelse i Ridderuka
 • Deltakeravgiften og støtteordninger skal bidra til at ingen blir ekskludert fra å delta
 • Alle barna skal ha tilgjengelig utstyr, også de som ikke har råd til å kjøpe dette

8. Samarbeidspartnere og sponsorer

Mål

Å ha et langsiktig og forutsigbart samarbeid med medarrangører og samarbeidspartnere som kan identifisere seg med våre verdier og formål å bidra til at vi når våre mål.

Strategi:

 • Ivareta og styrke det gode samarbeidet med våre medarrangører Beitostølen Helsesportssenter, og Norges Idrettshøgskole
 • Styrke vår gode relasjon og samarbeid med Forsvaret.
 • Styrke relasjonene til våre hovedsponsorer
 • Bygge videre det gode samarbeidet med offentlige myndigheter
 • Styrke det faglige samarbeidet med idrettsorganisasjonene
 • Styrke samarbeidet med andre frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner
 • Utvikle samarbeidet med rehabiliteringssentraene
 • Videreutvikle det gode samarbeidet med de frivillige
 • Søke legater og fond om midler til utviklingsprosjekter Holde god kontakt med aktuelle internasjonale arrangement.